Calendar

« September »
S M T W T F S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Online service

รับสมัครเรียนออนไลน์

Krirk Webmail

ระบบสืบค้นข้อมูลสำนักหอสมุด

ระบบสารสนเทศสำหรับอาจารย์และนักศึกษา

ตรวจสอบตารางเรียน

รวมภาพกิจกรรม

สายตรงอธิการบดี

การศึกษาปริญญาตรีใบที่สอง

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมาแล้ว สามารถศึกษาต่อปริญญาที่สองได้ ที่มหาวิทยาลัยเกริก ตามเกณฑ์ดังนี้

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะและรับรองปริญญาแล้ว
 • มหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรปริญญาที่สอง ยกเว้นในกรณีที่คณะ
  หรือ สาขาวิชาพิจารณาเห็นว่าผู้ขอศึกษาขาดความรู้ในหมวดวิชาดังกล่าวอาจกำหนดให้ศึกษาเพิ่ม
 • ผู้ขอศึกษาปริญญาที่สองต้องมีระยะเวลาในการศึกษาปริญญาตรีที่สองไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรหรือ 1 ปีการศึกษา

เอกสารประกอบการขอเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิต

 1. สำเนา Transcript จากสถาบันเดิม (มีตราสถาบันประทับ)
 2. คำอธิบายรายวิชาของรายวิชาที่ขอเทียบจากสถาบันเดิม

การยื่นเอกสารการขอเทียบโอนหน่วยกิต

นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอเทียบโอนหน่วยกิต ให้ยื่นเอกสารประกอบการขอเทียบโอนหน่วยกิต ได้ที่งานรับสมัครนักศึกษาใหม่ โดยให้ยื่นเอกสารการขอเทียบโอนหน่วยกิตก่อนวันสมัครประมาณ 1 สัปดาห์ หรือในวันที่มาสมัคร

หลักฐานประกอบการสมัคร

 • สำเนาใบสุทธิ, ใบประกาศนียบัตร, ใบรับรองคุณวุฒิ
  หรือใบ Transcript จำนวน 3 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประชาชน ถ่ายหน้า-หลัง จำนวน 1 ฉบับ
 • รูปถ่ายสี 1 นิ้ว (หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ)
  ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 4 รูป
 • หลักฐานการศึกษาจากสถาบันเดิม จำนวน 2 ฉบับ